אימות חתימה של עו”ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית

הוראות ביצוע צעד אחד צעד

אימות חתימה של עו”ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל

 

שלב 1 – אימות דיגיטלי מקוון

המצהיר צריך לבצע אימות של זהותו בעזרת מערכת ההזדהות הממשלתית של ממשל זמין.
יש ללחוץ על הלינק הבא:

http://www.pulseem.com/pulseem/LinkRedirect.axd?LinkID=5582050&ClientID=79163840

המצהיר צריך להיכנס למערכת –

אימות דיגיטלי מקוון

לאחר הכניסה למלא את פרטי העו”ד (מאמת התצהיר)

אימות דיגיטלי מקוון

שלב 2 – אימות זהות המצהיר

המצהיר וגם עו”ד מקבלים באמצעות הדואר האלקטרוני, מייל המכיל את אימות הזהות ואישור כי המצהיר אכן נמצא בישראל.

משמעות אישור אימות הזהות הינה כי אכן קיים אדם בעל הפרטים הרשומים במרשם האוכלוסין, וכי הוא סיפק את הפרטים המזהים לצורך אימות זהותו.

 

שלב 3 – הצהרה באמצעות היוועדות חזותית

המצהיר וגם עו”ד מבצעים היוועדות חזותית, כאשר על עו”ד:

  1. המצהיר מציג בפני עו”ד על גבי הצג תעודה מזהה.
  2. עוה”ד הקריא בפני המצהיר את האזהרה הבאה:

“הריני מאשר, כי ביום_______ בחודש _____ שנת 2020, בשעה _____, הופיע לפניי עו”ד________________ מ.ר._______, מהכתובת __________________

מר _______________ הנושא ת”ז מס’ ________________שזוהה על-ידי לאחר שקיבלתי בדוא”ל אימות של זהות הלקוח מאת מערכת ההזדהות הממשלתית של  ממשל זמין.

ההופעה לפניי בוצעה באמצעות היוועדות חזותית אשר מתועדת אצלי, כאשר המצהיר מופיע לפניי על גבי הצג, עת הצהרתו מושא האימות לפניו והוא מצהיר בפניי כי הוא מצוי במדינת-ישראל בזמן החתימה והאימות והוא מסכים לתיעוד החזותי ועשיית השימוש בו.

לאחר שהזהרתי את המצהיר, כי עליו להצהיר את האמת, וכי הוא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר הנ”ל את נכונות הצהרתו אשר הוצגה לי במלואה במסגרת ההיוועדות החזותית וחתם עליה מולי.

חתימת המצהיר_________________;  חתימת עוה”ד_________________”.

שלב 4 – תיעוד

עו”ד יתעד בהקלטה חזותית את תהליך האזהרה והאימות בלבד, הכולל את:

א. הסכמת המצהיר לתיעוד בהקלטה חזותית.

ב. צילום תעודת הזיהוי של המצהיר.

ג. קריאת האזהרה על ידי עו”ד, אישור האזהרה ע”י המצהיר.

ד. הצהרה להקלטה על: תאריך ושעת אימות התצהיר, נושא האימות כמפורט ברישא של התצהיר, שמו ומספר רישיונו של עוה”ד.

ה. חתימת המצהיר [יובהר כי החתימה יכולה להיעשות על גבי נייר ולהיסרק למחשב או להיעשות מלכתחילה באופן דיגיטלי, כך שאין הכרח דווקא להדפיס את התצהיר במדפסת ולחתום פיזית].

 

שלב 5 – קבלת התצהיר

עם סיום החתימה והתיעוד ישלח המצהיר את המסמך (החתום) אל עוה”ד באמצעי דיגיטלי כגון באימייל, וואטסאפ, פקסימיליה וכיו”ב.
לאחר מכן, יחתום עוה”ד בעצמו על המסמך ויאשר את זהות המצהיר ואת מתן האזהרה

המסמך שעל גביו יהיו שתי החתימות הוא התצהיר השלם, שאותו ניתן יהיה להגיש לבית המשפט או לעשות בו שימוש אחר בהתאם לצורך.

חשוב להדגיש:
עו”ד הנדרש להגיש תצהיר לביהמ”ש, יגישו תוך ציון העובדה כי התצהיר נערך בהיוועדות חזותית בהתאם להחלטת ועדת האתיקה הארצית את 39-20 מיום 13.05.2020 וכי שמור בידו תיעוד חזותי של אימות התצהיר אשר יוגש לביהמ”ש ככל שיתבקש.