פנסיה בהליך גירושין – חשוב לדעת

יש לציין כי עבור מרבית הזוגות זכויות פנסיה שנצברו במהלך חיי הנישואין מהוות את אחד הנכסים הגדולים. דוגמא לכך מביא עו”ד יצחק קרט אשר יצג פרופ’ בכיר באוניברסיטה בעת חלוקת רכוש שביקש לשמור את כל זכויות הפנסיה לעצמו והיה מוכן לוותר לאשתו על כל הרכוש בתמורה. מבדיקה שביצע אקטואר גירושין נמצא שגם אם הוא יוותר על ביתם המשותף (וילה במקום יוקרתי) ועל כל התכולה שלו בעת חלוקת רכוש עדיין זה לא יגיע לחלק של אשתו בזכויות פנסיה.
זכויות פנסיה שנצברו במהלך חיי הנישואין הם חלק מהרכוש המשותף אשר נידון בעת חלוקת רכוש. כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית זכויות פנסיה של בן/בת הזוג שצבר במשך תקופת הנישואין.  

רוב זכויות פנסיה נרכשות במהלך חיי הנישואין וכוללות גם כספים בקופות גמל וקרנות השתלמות, פוליסות ביטוחי מנהלים וחסכונות פרטיים נוספים לפרישה. על כן זה מאד חשוב לאסוף את כל המסמכים הרלבנטיים ולשקול בחיוב קבלת סיוע מקצועי משולב מעו”ד , אקטואר גירושין ומומחה מיסוי.

חלוקת הפנסיה בעת גירושים חשובה ומורכבת יש להיעזר במומחים

מה באשר לזכויות פנסיה שנצברו וטרם גמלו?

באשר לזכויות פנסיה שנצברו וטרם גמלו (מכיוון שבן/בת הזוג טרם הגיעה לגיל פרישה), הדבר מורכב יותר משהוא נראה.
תיאורטית התוצאה אינה שונה, קרי הבן הזוג הזכאי זכאי למחצית זכויות פנסיה שנצברו, אך יוכל לממש זכויותיו פנסיה רק יחד עם מימוש זכויות פנסיה של בן הזוג אשר על שמו נצברו זכויות פנסיה, ולא בתום חלוקת רכוש.
כאן המקום שבו עורכי הדין במשרדנו מדגישים שכאשר חלוקת כספי פנסיה בפועל נעשית רק עם הפרישה, נדרש לעגן את זכויות פנסיה כבר בעת הסכם גירושין.
יש חשיבות בשימוש אקטואר כחלק בלתי נפרד מגיבוש ההסכם בין בני הזוג. הוא יכול בנקל לאזן בין זכויות פנסיה של בני הזוג המתגרשים ויכול לתת חוות דעת מקצועית שתקבע כמה כל בן זוג צריך לשלם לשני בעת הגעתו לגיל פרישה.
בפועל התוצאה קצת שונה, מספר רב של הסכמים, אשר הכילו הסדר חלוקת זכויות פנסיה שטרם גמלו, בעת חלוקת רכוש לא הגיעו לידי מימוש לבסוף. הסיבה נעוצה בעובדה שקיים מתח משפטי בין דיני המשפחה לבין דיני פנסיה בעת חלוקת הרכוש. 
לפי דיני הפנסיה זכויות פנסיה נצברות על שמו של העמית, בן הזוג הרשום. לתקנונים של קרנות פנסיה יש מעמד על, הם מסמכי היסוד של הקרן, האגודה והם מהווים כמו חוקה, הם קובעים מדיניות, סמכויות, חובות וכו’. להם שיקולים אחרים, כמו שיקולים סוציאליים וכו’. בהוראות חקיקה כמו סעיף 62 לחוק שירות קבע, סעיף 58 לחוק שירות המדינה (גמלאות) כי זכות פנסיה לא ניתנת להעברה לשעבוד או לעיקול, אלא לתשלום מזונות. הקופות מסרבות להכיר בזכויות פנסיה של בן הזוג הלא רשום. 
קרנות פנסיה מסרבות להעביר את הכסף ישירות לבן הזוג הלא רשום, למרות שיש פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה שמורה לה להעביר את החלק של בזכויות הפנסיה ישירות אליה.
הקושי נובע מכך שיש גוף חיצוני, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים – שלו יש כללים וזכותו של העמית הרשום בקרן כפופה להם. ניתן להשוות זאת למשק חקלאי, שהיא זכות של בר רשות, היא כפופה לחוזה המשולש, ואם הוא אומר שלא ניתן לצוות על זה, לא ניתן לצוות על זה וחייבים להעביר על פי הכללים בחוזה המשולש.

קצבת השאירים מהווה את הבעיה החמורה ביותר

 

הבעייה החמורה מכל היא קצבת השארים: במהלך השנים המעביד והעובד מפרישים כספים. דהיינו יש תמורה של העובד במהלך חייו. הרציונל – בן הזוג שחי עם בן הזוג הצובר במהלך תקופת הצבירה הוא זה שצריך לקבל את החלק. אבל… מצד שני לקצבה יש גם רציונל סוציאלי שמכוון לבן הזוג בעת מותו של העמית (ולא לבן הזוג שחי עימו בהכרח).
השאר הוא בן הזוג בעת מותו של המוריש, והגרושה או הגרוש אינם השאר. תקנוני קרנות פנסיה או ביטוח מנהלים בודקים את המהות, לא רק את קיומם של נישואים פורמליים, אלא גם את קיומם של חיים משותפים.

יש לחשוב על הילדים כאשר מחלקים את הזכויות הפנסיוניות


  • מאמרים נוספים רלוונטים