כינוס נכסים בעת גירושין

אחת מהנכסים העיקריים, אותם מתגלה צורך לחלק, כאשר נקלעים להליכי גירושין, הינה דירת המגורים, המשותפת, של בני הזוג הנפרדים. מטבע הדברים, דרך המלך, למכירת דירת המגורים המשותפת והשגת הרווח הגבוה ביותר הינה בהצעתה לקונים בשוק החופשי. אולם, לדאבון הלב, לא אחת הליכי גירושין טומנים בחובם, חוסר אמון, בין בני הזוג, שלא לומר רגשות קשים, ביותר, וזאת, בלשון המעטה. לפיכך, נדרש לעתים גורם ניטראלי ומקצועי, אשר ייקח על עצמו את, מלאכת, מכירת הדירה. אפשרות מצוינת לפתרון הבעיה כנ”ל, היה ועלתה כחלק מתהליך הגירושין, הינה באמצעות, איסוף נכסי בני הזוג, כולל הדירה, בידי כונסי נכסים, שיכולים להיות למשל עורכי הדין של הצדדים ומכירתם, במכירה פומבית, לבעל ההצעה הגבוהה ביותר.

לרוב בית המשפט או בית הדין ממנים את עורכי הדין של בני הזוג ככונס נכסים

תהליך  ביצוע כינוס הנכסים
להלן, על קצה המזלג, תמצית תיאור שלביו של הליך כינוס הנכסים המתבצע, כאמור, לא אחת, בין בני זוג בהליך הגירושין, למשל בנוגע למכירת דירת מגוריהם המשותפת וחלוקת התמורה בין הצדדים:

  • הערה בדבר הכינוס – על כונס הנכסים, אשר ממונה בידי כבוד בית המשפט, לוודא כי תירשם הערת כינוס, על הזכויות בנכס, בלשכה המתאימה.
  • הערכת שווי הדירה – בשלב הבא ימונה שמאי אשר יעריך, באופן מקצועי, את שווי הדירה. השמאי ימונה על ידי כונס הנכסים.
  • הודעה להגשת הצעות מחיר – לאחר שחושב שווי הדירה, שבכינוס הנכסים, תפורסם הודעה לציבור לבוא ולהציע את המחיר אותו, הינם, מוכנים לשלם בעבור הדירה. כאן המקום לציין, כי מחיר הדירה, כפי שנקבע בידי השמאי, נותר חסוי ואינו מובא לידיעת הקונים הפוטנציאליים. בנוסף, כל רוכש פוטנציאלי יצרף להצעתו, בין השאר, שיק בנקאי בגובה 10% ממחיר העסקה הפוטנציאלי.
  • מכירה פומבית – לקראת סיום קבלת ההצעות, יודיע כונס הנכסים למציעים, שירוכזו יחדיו לישיבה בנושא, מהו הסכום הגבוה ביותר, שהוצע עד כה. בהמשך לכך, מי שירצה להוסיף ולהחזיק בסיכוי לרכוש את הדירה, יהא עליו להשוות את הצעתו עם ההצעה הגבוהה ביותר, כאמור. לאחר שלב זה, תיערך מעין מכירה פומבית, לפיה בעל ההצעה הגבוהה ביותר, הינו, זה שיזכה לרכוש את הדירה.
  • אישור העסקה – לאחר שמתחוורת זהות הזוכה, רוכש הדירה, נדרש האחרון לחתום על טיוטת הסכם מכר הדירה. אזי, מועברים העתק ההסכם וכן, חוות דעת השמאי לאישורו של בית המשפט. במקרים בהם קיימת הסכמה על תנאי העסקה וההסכם בין הצדדים, הרי שלרוב, יאשר כבוד בית המשפט, את ההסכם וביצוע העסקה. עם זאת, עקרונית, כמובן, שישנה בידי בית המשפט הסמכות שלא לאשר עסקה. זאת במידה, שהאחרונה אינה נראית לבית המשפט הנכבד כשרה, או צודקת, לאור מחיר מוצע שאינו מספק.

כינוס הוא ברובו הליך פורמאלי

זכות קדימה לטובת המתגרשים
לכאורה ועקרונית, על פי המצב הנורמטיבי בדין, הרי שלפי סעיף 101 לחוק המקרקעין, קיימת זכות קדימה, או עדיפות, לבן זוג כלפי הצד השני, בדבר רכישת, בין השאר, דירת המגורים המשותפת, של בני הזוג המתגרשים.
ובמה הדברים אמורים?
מתוך סעיף 101 לחוק המקרקעין הנ”ל, יוצא, כי שבעת שעולה הצורך למכור את דירת המגורים, המשותפת, של בני זוג. הרי, והיה ואחד מבני הזוג מוכן לרכוש את הדירה בסכום, כספי, שהוצע לו קיימת דרישה, בחוק, להעדיף את בן הזוג ולמכור לו את הדירה. בהמשך לכך, היה וסירב בן הזוג להצעת המחיר המסוימת, כאמור, קיימת אפשרות למכור את הדירה לאחר, קרי צד ג’. וכל זאת, כאשר ניסיונות המכירה לא יעלו על 6 חודשים וכמו כן, הצעת המחיר לא תרד, מזו, שהוצעה לבן הזוג כנ”ל. במידה וניסיונות מכירת הדירה, כמתואר לעיל, העלו חרס וכן חלפו שישה חודשים, הרי, שקיימת דרישה בחוק, להציע לבן הזוג, שסירב בזמנו, שוב לרכוש את הדירה וכן הלאה.

למתגרשים זכות קדימה לרכוש את דירתם

אולם וחרף האמור לעיל, כאשר בוחנים את המצב והלך הרוח בפסיקה, הרי שנוכל לזהות מגמה הקיימת בבתי המשפט לענייני משפחה, להחשיב את בן הזוג כקונה, מתמחר, בדומה לצד ג’. כל זאת מתרחש, במקרים בהם ניתנה כבר החלטה, על ידי בית המשפט, לפרק את השיתוף בדירת מגורי בני הזוג וזאת, באמצעות מכירתה לצד ג’, כנ”ל.
בנוסף, במקרים מסוימים, יתכן ובית המשפט יורה על מתן זכות של דייר מוגן לאחד מבני הזוג. זאת, כפי שארע בפסיקתו של בית המשפט העליון. בפסק הדין, הוכרה האישה כדיירת מוגנת, בדירת המגורים המשותפת לה ולבעלה אשר נכנס לחובות כספיים. אותם חובות, כתוארם בפסק הדין, נגרמו באשמת הבעל ולכן, זכתה האישה בזכות תום לבה, לתנאים של דיירת מוגנת. זאת  ועוד, אף, לאור נסיבות פירוק השיתוף בדירה, על רקע כינוס הנכסים.
לסיום יצוין, כי בהחלטה שניתנה לאחרונה על ידי כבוד בית הדין הרבני האזורי, בה נמסרה הצעה גבוהה יותר, לאחר מספר ימים מתום הליכי הגשת הצעות המחיר לדירה משותפת בכינוס. הרי נקבע שם, כי חרף ההצעה הגבוהה יותר, עדיין יש להעדיף את מכירת הדירה לאישה, אשר זכתה בה כדין, על פי המכרז וזכות הקדימה שהוענקה לה. וכל זאת, לאור, כגון, מדיניות משפטית של הסתמכות המשתתפים על כללי המכירות בכינוס הנכסים וכן בשל קיומה של זכות קדימה, אף במשפט העברי.

בכינוס מוכרים את הבית למציע את הצעה הגבוהה ביותר