יתרונותיה של צוואה נוטריונית

על פי הכתוב בחוק הירושה, בישראל ישנן 4 דרכים, חוקיות, לערוך צוואה, כדין, כך שתהא בעלת תוקף וניתן יהא לקיימה. המדובר, בצוואה בעדים, צוואת שכיב מרע, קרי של אדם הסבור כי הינו עומד לקראת רגעיו האחרונים, צוואה בכתב יד וכן, צוואה למול רשות. הצוואה האחרונה, הנ”ל, קרי צוואה בפני רשות, הינה הרלוונטית, יותר, לענייננו ובה נתמקד. שכן, צוואה בפני רשות, ניתן לתתה אף בפני שופט. בהמשך לכך יצוין, כי בחוק הירושה כתוב, כי דין שופט כדין נוטריון. כלומר, צוואה בפני רשות, הכוונה, אף בפני נוטריון המוסמך לאשרה, מבחינה אוטנטית וכן, מן הפן של כשירות המצווה, לצוות, כאשר הינו בדעה צלולה ובבריאות טובה, לפחות יחסית.

מיהו הנוטריון ומה יתרונה של צוואה נוטריונית?

בטרם נצלול, אל תוך הליך עריכת הצוואה הנוטריונית, עצמה, ראשית נפתח בתיאור תפקידו של הנוטריון ומשמעות אישורו, את מהימנות, הצוואה הנוטריונית. נוטריון, הינו עו”ד, אשר עוסק במקצוע, מזה, לפחות 10 שנים. כמו כן, בכדי לזכות בתעודת הנוטריון, חייב אותו עו”ד, המעוניין בכך, לעבור קורס, מיוחד, אשר מכשיר אותו, בעצם, לתפקיד הנוטריון. חתימתו של הנוטריון, על מסמך, כגון הצוואה הנוטריונית, נחשבת כבעלת מתן גושפנקא אמינה, במיוחד, בעולם המשפט. וחזקה על צוואה, עליה מתנוססת חתימתו, של נוטריון, כי אותו מסמך הינו אוטנטי וכן, שבכדי לאשרו, בוצעו מספר פעולות המוודאות את אמינותו. ניתן למצוא את אותן פעולות מוודאות ומחזקות את אמינות, מסמכים כגון, הצוואה הנוטריונית, בתקנות הנוטריונים, לפיהן פועלים עורכי הדין שהוסמכו כנוטריונים. עם כן, לאור האמינות, הרבה, שרוחשות הנפשות הפועלות, בעולם המשפט, לנוטריון אישוריו וחתימתו. הרי, שבדבר צוואה נוטריונית, הערוכה כדין, ישנו סיכוי גבוה שהדורשים לקיימה, יצליחו בכך ויחסית בנקל. כמו כן וכפועל היוצא מכך, הרי שדרישות אבטחה, נאמר, כגון 2 עדים וכתיבת הצוואה, בידיו של המצווה, אינן נדרשות בצוואה נוטריונית. כל זאת כאמור, לאור אמינותו של הנוטריון וכוחה של חתימתו.

צוואה בעדים

כיצד מתבצעת עריכת צוואה נוטריונית?

בכדי לאשר צוואה נוטריונית, על המצווה להפקיד, בידיו של הנוטריון, את הצוואה אותה מעוניין, הראשון, כי תקוים בבוא העת. על כן ראשית, מקריא הנוטריון, למצווה, בשפה שהינו מבין את הצוואה. ניתן, אף למסור את פרטי הצוואה, בעל פה, בפני הנוטריון. היה והמדובר בצוואה, שכתובה בשפה זרה, יש לצרף אישור שייכתב, על גבי הצוואה, בידי מתרגם. אך ורק לאחר שהתרשם הנוטריון, כי מצווה עושה, כן, מתוך רצון חופשי וללא השפעה זרה, פסולה, של צד ג’, הצהיר שזו צוואתו, יעברו הצדדים לשלב החתימות. כמו כן ועם האמור, על הנוטריון לוודא, כי המצווה, אינו מאושפז בבית החולים, חלילה, או מרותק למיטתו. שכן אזי, אין באפשרותו של הנוטריון לאשר, את הצוואה, אלא באם יומצא לו אישור רפואי, כי המצווה כשיר לצוות, את שיעשה ברכושו, לאחר לכתו מן העולם, כפי שנדרש בדין.

מן הפסיקה

להלן 2 דוגמאות, לפסקי דין, שניתנו בדבר צוואות נוטריוניות ובקשות לקיימן. המקרה הראשון, אליו נדרש כבוד בית המשפט, לענייני משפחה, עסק בהתנגדות, לקיום צוואה, על ידי היורשים חלק של 90%, מן העיזבון. לדידם של היורשים, כאמור, הרי שרבו של המנוח, מבית הכנסת שהאחרון נהג להתפלל בו, השפיע, על המצווה, באופן פסול ולא הוגן. על כן לדברי היורשים, יש לפסול את הרב מלרשת, את, החלק המצוין לזכותו, בגובה של 10%, מן העיזבון.

כאן למותר לציין, כי את הצוואה, שבמקרה זה, אישר נוטריון.

בית המשפט קבע, כי הנוטריון אשר אישר את הצוואה, עסקינן, פעל כדין ועל כן, חזקה על המנוח, כי אכן התכוון לצוות כאשר ציווה. קרי, חזקה שהמנוח התכוון לצוות, לרב, את אותו חלק, של 10%, מן העיזבון.

במקרה השני, אותו נביא כדוגמה לפסק דין, בנושא צוואה נוטריונית, דובר במצווה, אשר מסר את דברי הצוואה, לנוטריון, אלא כי באמצעות מכשיר הטלפון. יש לזכור, כי צוואה נוטריונית, לפי החוק, תימסר בשתי דרכים: דרך ראשונה, בהגשת הצוואה, הכתובה, לידי הנוטריון. הדרך השנייה על פי החוק, הינה אמירת פרטי הצוואה בעל פה בנוכחות הנוטריון. במקרה זה, בו נאמרו דברי הצוואה, לנוטריון, בטלפון, דווקא הכיר בית המשפט, בצוואה, כצוואה נוטריונית. מה אף, שאותה צוואה, נחתמה בידי הנוטריון, בנוכחות המצווה, לאחר מסירת תוכנה בטלפון.

כתיבת צוואה זאת מלכת מחשבת


  • מאמרים נוספים רלוונטים