יפוי כח נוטריוני

לעתים אנו מוצאים עצמנו, מתוך מהלך החיים, מעורבים בעסקאות, או נדרשים לפעולות כלכליות, אשר עשויות או עלולות, לטמון בחובן השלכות משמעותיות ביותר לעתידנו. כחלק מאותן, עסקאות ו/או פעולות, כאמור, יכול להיווצר מצב, שנידרש לעזרתו, של מיופה כוח, שיבצע את הראשונות עבורנו. מצב שכזה יכול להיווצר, בעת חלילה מחלה, נסיעה לחו”ל וכדומה. בהמשך לכך, בכדי לעגן משפטית, את אותה הרשאה, לצד ג’, לטפל בענייננו, נדרשים אנו לחתום על מסמך, המכונה, ייפוי כוח.

 

ייחודו של אימות חתימה המבוצע בידי נוטריון

עו”ד נוטריון נחשב לאוטוריטה בעלת אמינות גבוהה, ביותר, בעולם המשפט. זאת שכן, על עו”ד המעוניין להפוך לנוטריון, מוסמך, לעבור מספר גורמי סינון, אשר רק העוברים אותם מורשים, להפוך, לנוטריונים. בין גורמי הסינון נמצא, חובה על עורך הדין המועמד, לעסוק במקצוע 10 שנים לפחות, מעבר בהצלחה קורס של משרד המשפטים ועוד. על כן, כאשר נתקלים אנו במסמך המאומת בידי נוטריון ונושא את חתימתו. הרי, שלכאורה הדבר מצביע, על תום לבם של החתומים, על המסמך וכי, הבינו את משמעות חתימתם על המסמך.

 

יפוי כח נוטריוני כללי

יפוי כח נוטריוני כללי, הינו כזה המעניק לצד ג’ סמכות לנהל ולבצע פעולות, בכלל רכושו, של אדם אחר. לאור זאת, שהמדובר בסמכות רחבה החולשת על, כלל, רכושו של מייפה הכוח, הרי שקיים צורך לנקוט במשנה זהירות ולוודא, כי הצדדים, ובייחוד מייפה הכוח, נכנסים בתום לב ומרצונם להסכם, זה, הנ”ל.

 

יפוי כח נוטריוני במקרקעין

יפוי כח נוטריוני במקרקעין, הינו אף הוא כשמו. קרי, הרשאה לצד ג’ לבצע, בשמו, פעולות משפטיות בדבר מקרקעין, מסוימים, הכול כפי שמצוין במסמך, יפוי הכוח. ברובן של הסיטואציות, בהן נחתם ייפוי כח נוטריוני במקרקעין, יהא האחרון בלתי חוזר. כלומר, שברגע שצד ג’ מוסמך לבצע הפעולות, הנוגעות למקרקעין, הרי שלא ניתן להדיר אותו מתפקידו.

גם כאן, על ייפוי כח במקרקעין להיות נוטריוני. שכן כידוע, עסקאות במקרקעין הן מהגדולות, והמשמעותיות, ביותר, אשר מבצע אדם בחייו. אולם, לכלל האמור, ישנו חריג, שהינו, שהיה ועורך דין הוא המורשה, או מיופה הכוח, לבצע פעולות במקרקעין, הרי שהאחרון רשאי לאשר את החתימה, על ייפוי הכוח, בעצמו.

 

 יפוי כח נוטריוני זה בעצם הרשאה לצד ג' לפעול במקומך

 

 יפוי כח נוטריוני למשכנתא

על מסמך ייפוי כוח נוטריוני, למשכנתא, חותמים כאשר מעוניינים, מן הסתם, להעביר לצד ג’ את הסמכות, לבצע פעולות הרלוונטיות בנכס. קרי, הבית המשועבד במשכנתא. זהותו של צד ג’, במקרה זה, תהא מטבע הדברים זו של הבנק, המלווה, שדורש כחלק מעסקת המשכנתא, כי יוקנו לו סמכויות, בלתי חוזרות. זאת בכדי, לבצע פעולות בדבר המשכנתא, אשר תבטחנה את החזר ההלוואה, שנתן. בין שאר הפעולות, אותן מעוניין הבנק, להיות רשאי לבצע, נמצא, רישום המשכנתא בלשכה, רישום הערות אזהרה, על הנכס, בטאבו ועוד.

שוב ולאור זאת, כי המדובר בייפוי כוח שאינו חוזר, קרי ברגע שאושר, הזכויות מוענקות באופן סופי לצד ג’, הבנק. הרי, כי בשל האמור, גם כאן ישנה חשיבות, עליונה, לוודא את תום לבן, של הנפשות הפועלות ולאשש, כי אכן המדובר ברצונם, החופשי, של הצדדים. כל זאת, בטרם יחתמו על מסמך שיכול לשנות את חייהם, משמעותית, לשני הכיוונים, הן החיובי, או חלילה זה השלילי.

 

יפוי כח ספציפי

יפוי כח ספציפי, הינו כזה המעניק הרשאה לצד ג’ לבצע פעולות, ספציפיות, המצוינות במסמך יפוי הכח. לאור היות סמכותו של מיופה הכח, קרי צד ג’, מוגבלת, כאשר מדובר ביפוי כח ספציפי. הרי שעקב האמור, אין חובה בדין, כי יפוי כח ספציפי, יהא מאושר ומאומת בידי נוטריון.

חרף האמור, ישנם עדיין אנשים אשר יעדיפו, כי יפוי הכח, הספציפי, עליו הינם מחתימים, צד ג’, יהא נוטריוני. וכל זאת, שכן חשובה להם תחושת הביטחון, שאינה נובעת מן האוויר, הריק, כי ייפוי הכוח הינו אמין ותקין. כמו כן, ישנם מצבים בהם הגופים, המוסדיים, שמבקשים את החתימה על יפוי הכח, דורשים, כי המסמך יאומת בידי נוטריון.

ליפוי כוח נוטריוני משמעות גדול יותר מיפוי כוח רגיל

 

חתימה על ייפוי כח נוטריוני הלכה למעשה

 

בכדי לחתום על ייפוי כח נוטריוני, לרוב על החותם/מים להגיע, פיזית, למשרדו של הנוטריון ולחתום לפניו. כל זאת, בנוסף לכך, שהנוטריון זיהה את החותם, או החותמים, בעזרת תעודות זהות, או דרכון, שעליהם מתנוססת תמונה, עדכנית, של החותם או החותמים. כמו כן, על הנוטריון, במעמד החתימה וטרם ביצועה, לוודא עם החותם, כי הינו מודע למשמעות החתימה, על המסמך.

עם זאת, כאשר המדובר ביפוי כח נוטריוני, ספציפי, הרי שאין חובה להגיע למשרדו של הנוטריון. ניתן במקרה כנ”ל, לחתום בבית חולים, בית אבות וכדומה.

באשר לעלות יפוי כח נוטריוני, הרי שעקרונית, מחירה של חתימת הנוטריון, בהתאם, הינו אחיד ונקבע בידי משרד המשפטים. עם זאת, היה ונדרשת עבודה בניסוח ייפוי הכוח, הרי שבגדול עורך הדין הנוטריון יגבה את שכר טרחתו, לפי תעריפיו שלו, שעליהם כמובן להיוותר בגבול הסביר.

רק אחרי שהנוטריון זיהה את החותפ הוא ראשי לאשר את המסמך


  • מאמרים נוספים רלוונטים