הפחתה/הגדלה של דמי מזונות הילדים

יש להדגיש כי עילה להפחתת מזונות ילדים היא רק בשינוי נסיבות מהותי המצדיק הקטנת/הגדלת דמי מזונות ילדים, כאשר על הצד העותר לשינוי דמי מזונות ילדים מוטל נטל ההוכחה, כי חלה עליו החובה להוכיח שינוי שלא ניתן היה לצפותו מראש, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בדמי מזונות ילדים המוסכמים על הצדדים. השינוי המדובר נדרש להיות מהותי ומתמשך ולא אך זמני. כמו כן, שינוי נסיבות יכול שיהא באחד מרכיבים אלו: עצם החיוב במזונות, שיעור החיוב, צרכי הזכאי, יכולת החייב, יכולת ההורה המשמורן ורכושו של הקטין (ראה תמ”ש 12500/07).

בעניין הנ”ל יש להדגיש כי שינוי הנסיבות צריך להיות קיצוני ביותר, ולא צפוי; למשל: תאונה שגרמה לאב לנכות קשה, מחלה קשה של אחד הצדדים, פשיטת-רגל וכו’. הקטנת משכורתו של האב מסך של 25,000 ₪ לסך של 18,000 ₪, למשל, אינה בגדר שינוי נסיבות מהותי. כך גם הולדת ילדים נוספים למי מהצדדים. תביעות רבות להקטנת מזונות ילדים מוגשות בעניין זה אך רק מיעוטן מתקבל בבתי-המשפט.
זאת ועוד בתי המשפט מפרשים את המונח “שינוי נסיבות מהותי” באופן דווקני, שכן אחרת, הם מרוקנים מתוכן את הכלל של “סופיות הדיון”.

כאשר פסק דין ניתן בהסכמה בעקבות הגשת תביעה, קיימת חזקה כי הוא צופה פני עתיד, ובתי המשפט מחמירים מאוד בבקשות לשינוי גובה המזונות הילדים (מומלץ להיוועץ טרם חתימה על הסכם הגירושין, ברגע שההסכם גירושין מקבל תוקף של פסק דין, קשה לשנותו).

הסכם גירושין לרוב הוא הסכם צופה פני עתיד

התנאים להוכחת שינוי נסיבות עפ”י הפסיקה הנטל בהוכחת קיום שינוי נסיבות מוטל על המבקש לשנות את דמי מזונות ילדים שנקבעו בעבר, כאשר עליו להוכיח כי חל שינוי שלא ניתן היה לצפותו מראש. כאשר המדובר בדמי מזונות ילדים , אשר נקבעו בהסכם, על התובע להוכיח את המצב ששרר עובר לאישור ההסכם לעומת המצב ששרר ביום הגשת התביעה להפחתה.

“נסיבות חדשות כאלה, היורדות לשורשו של פסק הדין הקודם-דהיינו, היכולות להשפיע בצורה ממשית על עצם החבות של החייב במזונות , או כאלה הפוגעות או היכולות לפגוע בגובה החיוב, כאשר פגיעה זו היא אכן שורשית ועניינית שאין להתעלם ממנה… שינוי מהותי כנ”ל, צריך להיות שינוי היורד לשורשו של החיוב, או לשורשה של החובה, או לשורשו של סכום מזונות ילדים”.

עם זאת חשוב מאוד להבין כי פסק דין למזונות ילדים אינו סופי, וניתן לדון מחדש בסוגית מזונות הילדים, בשל שינוי נסיבות מהותי שארע לאחר הגירושין. כאשר מדובר בהסכם גירושין בו ההורים הסכימו – בלא שהיה כל דיון בדבר מזונות הילדים – על סכום מזונות הילדים כלשהו, ניתן להגיש תביעת מזונות חדשה בשם הקטינים בבית המשפט (אף ללא שינוי נסיבות), לאור עקרון טובת הילד (עקרון טובת הילד הועדף על פני עקרון קיומם של הסכמים וכך נקבע כי אף אם האם התחייבה בהסכם לסכום מסוים, יכול הילד לעתור לבית המשפט לקביעת סכום גבוה יותר).

פסק דין למזונות לעולם אינו סופי ותמיד ניתן לבקש להגדיל או להפחית מזונות

דוגמא לשינוי נסיבות מהותי: אחד מבני הזוג נישא מחדש ונולד ילד נוסף, פיטורין מעבודה, התעשרות פתאומית, בן מרדן ועוד. בנסיבות כאלו יכולים אב או אם לפנות לבית המשפט ולבקש לשנות את סכום המזונות ילדים גם לאחר הגירושין. בכל מקרה לא יפחית בית המשפט את המזונות הילדים לפחות מהמינימום הקבוע כיום בפסיקה.
במידה ובית המשפט הגדיר את הילד שאת מזונותיו על האב לשלם בתור בן מרדן, יכול בית המשפט לצמצם או לבטל כליל את דמי מזונות הילדים המשולמים על ידי האב עבור ילדו.
חשוב לציין בסוגיה הנ”ל כי בתי המשפט נמנעים ככל האפשר מלבטל או להפחית מזונותיו של ילד המסרב לכל קשר עם אביו וקבעו כי אין למדוד התנהגותו של ילד בגיל זה בקנה מידה של אדם מבוגר. דבר חמור הוא מבחינה חינוכית להשתמש בעניין המזונות כדי להשפיע על הילד שיישמע לצו בית הדין. ספק רב הוא אם זו הדרך לקרב את לב הילד אל אביו. אדרבא, יש לחשוש שדרך זו עוד תעמיק את הקרע ביניהם.

יש להדגיש כי הסיכויים לזכות בבקשה מסוג זה הם נמוכים, על כן חשוב מאוד לשכור עורך דין המתמחה בדיני משפחה וגירושין.

 

סיכוי תביעה להפחתת מזונות או הגדלתם מאוד נמוכים


  • מאמרים נוספים רלוונטים