הסכם גירושין – תניית שיפוי

בפסיקה עקבית של בתי המשפט נקבע כי הסכם גירושין בין ההורים, המסדיר את נושא מזונות הילדים, אינו מחייב את ילדי הזוג וביכולתם לתבוע לאחר מכן את האב להגדלת המזונות בהתאם לצרכיהם. 

על מנת “לעקוף” קביעה זו, נמצא פתרון בדמותה של תנית שיפוי. משמעות הדבר היא שההורים קובעים בהסכם גירושין כי במקרה שהאב יחויב בתשלום מזונות גבוהים מאלו שסיכמו ביניהם מלכתחילה בהסכם גירושין, תשפה אותו האם על כך בנוסף על התחיבותה לא להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ לאב. משמע, היא תשלם לו את ההפרש בין הסכום שנקבע בהסכם גירושין, לבין הסכום שנפסק על ידי בית המשפט.
 
לכאורה, זהו הפתרון המושלם. אלא שהנפגעים מתניה כזו בהסכם גירושין, הם הילדים. שהרי באופן כזה במקום לקבל את ההפרש שנפסק על ידי בית משפט לצרכיהם, יוחזר סכום זה לאב מכח חובת השיפוי של האם.
על כן קבע בית המשפט, וחזר על קביעה זו באופן עקבי וברור, כי במקום שנפגעים הילדים מתנית השיפוי בהסכם גירושין, יידחה החיוב החל על אמם “עד שתעשיר”. זאת אומרת שלא תחויב לשפות את האב עד שתהיה בידה האפשרות הכלכלית לכך באופן של יפגע בילדיהם.
 
לא כל תניית שיפוי בהסכם גירושים ניתן לאכיפה
 
על מנת להבטיח בכל זאת לאב שלא יאלץ לשאת בתשלום ההפרש כפי שעלול בית המשפט לפסוק, נהוג למנות בהסכם גירושין ערבים לחיוב השיפוי המוטל על האם. כך במידה והאישה לא תוכל לשלם לאב, ישלם במקומה הערב. יש לציין שגם זכותו של הערב לקבל חזרה את כספו מידי האם, גם היא מושהית “עד שתעשיר” שהרי אם לא ננהג כן, לא הועלנו בכלום והילדים יפגעו מההסדר. על הערב להיות מודע לכך, ואם בכל זאת יהיה מוכן לקחת על עצמו את הסיכון ולהתחייב כערב בהסכם גירושין, הרי שעקרון חופש החוזים מאפשר לו זאת.
 
אמנם, הערב חייב לשלם לאב את ההפרש בין האמור בהסכם גירושין לבין הסכום שנפסק על ידי בית המשפט, באופן מיידי- לאחר ביצוע התשלום על ידי האב. אולם נאמר בפסק דין מילנר נגד מילנר כי ייתכנו מקרים בהם הילדים סמוכים על שולחן הערב וכך העובדה שישלם הוא לאב את ההפרש, תפגע בהם עצמם. במקרים כאלו, אומר בית המשפט, יידחה גם חיובו של הערב עד שיוכל לעמוד בו מבלי לפגוע בכלכלת הילדים.

משרדנו יעמיד לרשותך צוות עורכי דין גירושין מומחים המנוסים בהגנה על עסקים בהליכי גירושין. על בסיס המידע, שתציג בפני עורכי דין גירושין של משרדנו, נגבש עבורך פתרון אינדיבידואלי, המושתת על חשיבה יצירתית, ממגוון היבטים, בשילוב מומחים ואנשי מקצוע מתחומים משיקים, על פי הנסיבות הייחודיות לכל תיק גירושין.

עורכי הדין במשרדנו מתחייבים לדיסקרטיות ואמינות, ייזום פעולות בדרכים כשרות וחוקיות בלבד ובמקביל, עשיית מאמץ לזרז הבאתה של תביעת גירושין לידי גמר, בכדי להגן על עסקך מפני קריסה ולשמור על זכויותייך הכלכליות.

 

הופעת תניית שיפוי בהסכם גירושין ומשמעותה


  • מאמרים נוספים רלוונטים