האם הולדת ילד נוסף הינה תמיד עילה מספקת להפחת דמי מזונות ילדים ?

כאמור פסק דין מזונות ילדים לעולם אינו סופי (וזאת על מנת לספק הגנה לילדים בגירושין), וניתן תמיד לפתוח את הנושא ולדון מחדש, במקרים בהם חל שינוי נסיבות קיצוני, עקרונית ניתן לשוב ולפנות לבית המשפט הן בתביעה להגדלת מזונות ילדים והן בתביעה להפחתת מזונות ילדים. 

עפ”י הפסיקה הנטל בהוכחת קיום שינוי נסיבות מוטל על המבקש לשנות את דמי מזונות ילדים שנקבעו בעבר, כאשר עליו להוכיח כי חל שינוי שלא ניתן היה לצפותו מראש. כאשר המדובר בדמי מזונות ילדים , אשר נקבעו בהסכם, על התובע להוכיח את המצב ששרר ערב אישור ההסכם לעומת המצב ששרר ביום הגשת התביעה להפחתה.

ילד חדש נוסף למשפחה - מה המשמעות שלו מבחינת דמי המזונות

השאלה הנשאלת האם הולדת ילד נוסף זה שינוי נסיבות קיצוני המצדיק הפחתת מזונות ילדים. 

בפסיקה קיימת מחלוקת בשאלה, האם בהולדת ילד נוסף יש משום שינוי נסיבות המצדיק את הפחתת מזונות ילדים.
בע”א 381/86 אבין נ’ אבין, נפסק ע”י כב’ השופט שמגר:

“היא נתון אשר בית המשפט רשאי היה להביא אותו בחשבון כאשר הוא בוחן אם אכן חל שינוי נסיבות מהותי… אולם אין לצאת מתוך הנחה כי כל שינוי בהרכב המשפחתי החדש יש בו אוטומטית כדי להשליך על סכום המזונות ומה גם במקרה בו מהווה סכום המזונות מרכיב של מערכת הסכמית מסועפת יותר, שמצאה ביטוייה בהסכם גירושין שהסדיר באופן כולל את היחסים בין בני הזוג שנפרדו זה מזה, לרבות את ההסדרים שבאים להבטיח מזונותיהם של הילדים הקטינים”.

מנגד, קיימת דעה כי הולדת ילד נוסף לאב מאשה אחרת, מהווה באופן עקרוני שינוי נסיבות המצדיק פניה מחודשת לביהמ”ש לצורך דיון בסוגיית מזונות ילדים. במה דברים אמורים ? רק אם להולדת ילד נוסף יש השלכה לרעה על מצבו הכלכלי של האב. בעניין זה ראה ע”א 552/87 ורד נ’ ורד, פ”ד מב(3) 599 וכן ע”א 5478/93 כרמי נ’ כרמי.

ילד חדש אינה סיבה מספקת להפחת דמי מזונות

אם כך הולדת ילד נוסף הוא רק רכיב אחד, אותו צריך לבחון בית המשפט במסגרת תביעה להפחתת מזונות ילדים. יחד עם רכיב זה יש לבחון רכיבים נוספים, לרבות מצבו הכלכלי של האב והמכלול הנוגע להסכם הגירושין.

אך חשוב להדגיש כי הליך הפחתת מזונות ילדים אינו משמש כבדיקה מחודשת של גובה מזונות ילדים בו יחויב האב, וכל זאת, מאחר והליך זה כבר בוצע או בהכרעה או על ידי הצדדים עצמם, במסגרת האיזונים והסכם הגירושין.

 השפעת ילד נוסף על גובה דמי המזונות

  • מאמרים נוספים רלוונטים