האם דין הפחתת מזונות ילדים כדין הגדלת מזונות ילדים ?

ראשית חשוב להדגיש כי פסק דין דמי מזונות ילדים לעולם אינו סופי, וניתן תמיד לפתוח את הנושא ולדון מחדש, במקרים בהם חל שינוי נסיבות קיצוני, עקרונית ניתן לשוב ולפנות לבית המשפט הן בתביעה להגדלת דמי המזונות ילדים והן בתביעה להפחתת דמי מזונות ילדים.

אך יש להבין את השוני בין הגדלת דמי מזונות ילדים שאותם תובעים בשם הילדים (הקטינים) בדרך כלל באמצעות אמם. הקטינים אינם מחויבים בהסכם ויכולים להגיש תביעה עצמאית למזונותיהם, מבלי שעליהם להוכיח שינוי נסיבות מהותי.

מקורה של ההלכה הפסוקה הקובעת כי הסכם בין ההורים אינו מחייב את הקטינים בכך שבעת הגירושין “נתון עיקר מעיינם של ההורים לסידור העניינים האישיים שלהם, והם עלולים ולו מבלי דעת או בהיסח הדעת- לא להקפיד במידה מספקת על הבטחת האינטרס של הילד למזונותיו ולקפחו”.

אין דינה הפחת מזונות כדין הגדלה

חשוב בעצם להדגיש כי ההלכה הנ”ל באה מתוך כוונה להטיב עם הקטין ולא לפגוע בו, ועל כן אינו חל במצב בו האב מבקש להפחית את דמי מזונות ילדים.

עוד יודגש כי ס’ 15 לחוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות התשכ”ב-1962, אינו מסמיך אב כאפוטרופוס להגיש תביעה בשם הקטין כאשר מדובר בתביעה המפחיתה את חיובו של האב כלפי הקטין, אשר נקבע בהסכם, היות ויש בכך ניגוד אינטרסים.

יתרה מזו, בשונה מתביעה של קטין לשינוי דמי מזונות ילדים שנקבעו בהסכם, אב המבקש להפחית מזונות שנקבעו הינו צד להסכם, לו הוא התחייב, ומן הראוי כי יעמוד בהתחייבותו זו, אשר, במרבית המקרים, הינה חלק מהסדר כולל אשר הוסדר בהסכם, אא”כ חל שינוי מהותי בלתי צפוי בנסיבות.

חשוב להבין את המשמעות של התחיבות לשלם דמי מזונות גבוהים

על כן התחייבות שהתחייב אב בהסכם מהווה מבחינתו הודאה בגובה דמי מזונות ילדים הנדרש לקטין וסטייה מהתחייבות זו מטילה עליו נטל שכנוע של הבאת הראיות בעלות משקל רב.

לעניין זה ראוי לציין גם את דברי כב’ הנשיא שמגר:

“בתחום מזונות ילדים רשאי בית המשפט אמנם לבחון בנסיבות ראויות את קיומו של שינוי נסיבות: אולם, כאשר מדובר על סכום מזונות ילדים שנקבע בהסכם בין ההורים, אין לשנות את מזונות ילדים כפי שנקבעו על נקלה אלא אך ורק במקרים בולטים. הסכם גירושין הוא בדרך כלל בגדר הסדר כולל של נקודות רבות שבמחלוקת ויש לבחון אותו כשלמות אחת: יש לנסות ולהקנות לו יציבות ואמינות כדי לטפח הסדרים מוסכמים בין בני זוג שנפלה ביניהם מחלוקת שאינה ניתנת ליישוב, אחרת לא יהיה ערך להסכם גירושין וכל הסכם יהיה רק בגדר שלב ביניים עד לפניה חוזרת לבית המשפט.

כמו כן חשוב להדגיש כי הליך הפחתת דמי מזונות ילדים אינו משמש כבדיקה מחודשת של גובה דמי המזונות בו יחויב האב, וכל זאת, מאחר והליך זה כבר בוצע או בהכרעה או על ידי הצדדים עצמם, במסגרת האיזונים וההסכם גירושין שכלל דמי מזונות לילדים. 

כל בקשה להפחת דמי מזונות צריכה להישקל היטב


  • מאמרים נוספים רלוונטים