אי יכולת גביית מזונות ילדים מאב – דמי מזונות ילדים מהביטוח הלאומי

חוק המזונות (הבטחת תשלום) נועד להבטיח כי אישה, שקיבלה פסק דין לתשלום מזונות ילדים, ואינה מצליחה לגבות את מזונות הילדים מהאב תזכה לקבל את מזונות הילדים מהמדינה.
יש להדגיש כי בכך המדינה מספקת הגנה על הילדים בעת הליך גירושין ואינה זונחת אותם להאנחות. 
המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי משלם לאישה את מזונות הילדים תשלום חודשי, וגובה מן האב את הסכום מזונות הילדים ששילמה לאם.
מזונות הילדים שמשלם המוסד לביטוח לאומי לאישה הוא הסכום שנקבע בפסק דין למזונות הילדים או הסכום שנקבע בתקנות –  הסכום הנמוך מביניהם.
אם הצליח המוסד לביטוח לאומי לגבות מן האב את מלוא סכום מזונות הילדים שנקבע בפסק הדין, וסכום זה גדול מדמי המזונות הילדים שהביטוח הלאומי שילם לאישה, מקבלת האישה את ההפרש.

במקרה שהאב לא משלם דמי מזונות , הביטוח הלאומי עוזר

מזונות הילדים ישולמו לאישה מיום הגשת הבקשה לביטוח הלאומי (לחצי להורדת טופס בקשה לתשלום מזונות ילדים). מזונות הילדים ישולמו כל זמן שלא יצא פסק דין אחר למזונות ילדים, המבטל אותו או משנה את תוכנו מזונות הילדים, וכל זמן שמוסיפים להתקיים שאר תנאי הזכאות. התשלום בעבור כל ילד הנכלל בפסק הדין מזונות הילדים יהיה עד מלאת לו 18 שנים.

שיעור דמי מזונות הילדים ניתן לראות בטבלה שבאתר ביטוח לאומי – לחצי כאן.

יש להדגיש כי הכנסות האישה משפיעות על שיעור דמי מזונות הילדים:

1. הכנסה מעבודה – אישה שהכנסתה מעבודה או מגמלה מחליפת שכר היא בסכום השווה לנקודת איפוס גמלה או בסכום העולה עליה, לא תהיה זכאית לתשלום מזונות ילדים מהביטוח הלאומי.

2. הכנסה שלא מעבודה (קצבה, שכר דירה וכן הון ורכוש) – סכום ההכנסה של האישה שלא מעבודה ינוכה במלואו מהסכום המגיע לה על-פי התקנות. אישה שהכנסתה שלא מעבודה היא בסכום השווה לסכום המגיע לה על-פי התקנות או עולה עליו, לא תהיה זכאית לתשלום מזונות ילדים מהביטוח הלאומי.

כיצד מתקבלים מזונות ילדים מהמדינה באמצעות הביטוח הלאומי


  • מאמרים נוספים רלוונטים