האם בגידה גורמת חלוקת רכוש לא שוויונית ?

לבית המשפט יש סמכות, במסגרת סעיף 8 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, לקבוע חלוקת רכוש לא שוויונית של הרכוש המשפחתי מטעמי צדק: “ראה בית-המשפט או בית-הדין נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי הוא, לבקשת אחד מבני הזוג… לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שייקבע”. 
מטעם זה בית המשפט או בית הדין יכולים לפסוק חלוקת רכוש לא שוויונית עקב בגידה (ניאוף) שבאה לידי ביטוי בהליך הגירושין.

עם זאת, בפסיקת בית המשפט בנושא חלוקת רכוש נקבע כי בגידה לא משפיעה על חלוקת רכוש של בני הזוג. עד היום, רומן שניהל אחד מבני הזוג מחוץ לנישואים לא גרם חלוקת רכוש לא שוויונית בין בני הזוג.
דברי השופטת מרים בן-פורת: “נטישת הבית או בגידה עשויות ליצור קרע בין בני הזוג ובדרך זו לשים קץ לשיתוף, אך אין נענשים עליהן למפרע על-ידי נטילת הזכויות בעת חלוקת רכוש בהליך גירושין”.


זאת ועוד מוסיפים עורכי דין גירושין כי שופט אחר של ביהמ”ש העליון, יצחק כהן (ערעור אזרחי 595/69): “אחרי שנים רבות של חיי נישואין הרמוניים, אין זה רלוונטי כלל מי מבני-הזוג גרם לערעור היחסים, ואין להבדיל במקרה כגון זה בין אישה שבעלה זנח אותה מכיוון שהוא נתן את עינו באחרת, ובין אישה שעזבה את בעלה מכיוון שהחליטה ללכת אחרי מאהבה לא תפגע חלוקת רכוש הזוג”.
על פי המשפט העברי, אם זינתה אישה תחת בעלה, הוא פטור ממזונותיה. הדין האישי שעל פי מתנהל גירושין בישראל בנושא המזונות מחייב גם את בתי המשפט בישראל. השופטים מוסמכים לפסוק אם אישה נאפה, ומשום כך הוא אינו חייב במזונותיה. אך להבדיל כשעסקינן בחלוקת רכוש, בבית דין רבני מנסים להכיל את הפרשנות הדתית של החוק (אם הבעל מתגרש מהאישה כי בגדת בו, בית דין רבני נוטה חלוקת רכוש לא שוויונית –  שואלים כאילו: האם הבעל היה מסכים לחלוקת רכוש שוויונית כשהתחתנו בהנחה שהיה יודע כבר אז שתבגוד בו – והתשובה היא לא היה מסכים לחלוקה כזו).
עורכי דין גירושין מדגישים כי בית המשפט העליון הפך החלטת של בית הדין בחלוקת רכוש לא שוויונית עקב בגידה (ניאוף) – עורכי דין גירושין מציניים את חשיבות מרוץ הסמכויות בהליך גירושין ובחלוקת רכוש בפרט.