אין צורך לחכות לגיל פרישה ניתן לחלק את הפנסיה כבר בעת הגירושין

כידוע רוב זכויות פנסיה נרכשות במהלך חיי הנישואין וכוללות גם כספים בקופות גמל וקרנות השתלמות, פוליסות ביטוחי מנהלים וחסכונות פרטיים נוספים לפרישה.
לכן אותם זכויות פנסיוניות שנצברו במהלך הנישואין, הינן רכוש משותף, על פי חוק יחסי ממון ויש לחלקם בין בני הזוג בעת הגירושין.
לכן טרם כניסת החוק החדש, חוק חלוקת פנסיה בגירושין או בשמו המקצועי חוק חלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע”ד- 2014, שררה אנדרולומוסיה ועיוות בו בן/בת הזוג צריכים לחכות עד יציאת הצד השני לגמלאות.
הדבר גרם בעיות משפטיות רבות כגון: מקרה של פטירה טרם עת, מקרה של ידוע או ידועה בציבור, נישואים שניים וכיוצא בזה.

המצב המשפטי החדש
חוק חלוקת פנסיה בגירושין החדש מטרתו להסדיר את חלוקת החסכונות הפנסיוניים שנצברו בתקופת החיים המשותפת של בני הזוג, כך שבעת הגירושין או הפרידה יוצר נתק סופי ומוחלט בין בני הזוג ולא יהיה יותר תלות כלשהי ביניהם. הפרדה זו גם מגנה על חלקו של בן/בת הזוג מפני עיקולים ושעבודים, אשר יכולים להיות מוטלים על כלל כספי העמית בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים לאחר מועד הגירושים.
החוק קובע למעשה כי עם קבלת פסק דין או אישור הסכם הגירושין הקובע את אופן החלוקה הפנסיונית בין בני הזוג, תבוצע בפועל חלוקה של הזכויות הפנסיוניות על ידי רישומן בקרן הפנסיה ו/או בביטוח המנהלים. המשמעות לכך היא שקרנות הפנסיה ו/או חברות הביטוח במקרה של ביטוחי מנהלים יקימו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים חדש לבן/בת הזוג האחר. קרי חלוקת הפנסיה בין בני הזוג לאחר הגירושין תתבצע באמצעות הקמת שתי קופות עצמאיות לכל אחד בני הזוג כך שלמעשה כל צד יהיה רשאי לנהוג בזכויותיו כבשלו ללא תלות בבן הזוג האחר.

יש לציין כי חוק הפנסיה החדש מקיף את כל הזכויות הפנסיוניות השונות: פנסיה תקציבית, קרן פנסיה ותיקה או קופת ביטוח ישנה, קופת גמל לקצבה, קופת גמל לתגמולים, ביטוח מנהלים וקופת גמל אישית לפיצויים.

אין צורך לחכות לגיל פרישה

 
מה קורה אם התגרשנו לפני תחילת החוק ?
חוק חלוקת הפנסיה בגירושין החדש בא לפתור את הבעיה גם לאלה שהתגרשו כבר, הן באמצעות הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין והן באמצעות החלטה שיפוטית של בית הדין הרבני או בית משפט לענייני משפחה (פסק דין סופי). החוק קובע מפורשות שניתן להחיל את החוק רטרואקטיבית על פסקי דין והסכמים מן העבר, בכפוף לכך שהעמית הרשום עדיין בחיים.
מטבע הדברים רבים שהתגרשו וטרם קיבלו את המגיע להם בעקבות חוסר ההתאמה בין דיני הפנסיה לדיני המשפחה, יזכו כעת לתיקון עוול.
הערה: יש לציין כי חלוקת זכויות של בני זוג שנפרדו ולאחד הצדדים קיימות זכויות פנסיוניות במסגרת פנסיה תקציבית, או קרן פנסיה ותיקה,ומועד הגירושין חל בעבר חשוב מאוד לבחון באם ניתן למשש זכויותיו של בן הזוג השני בכלל.

האם שווה לקבל את הכסף כבר עכשיו או לחכות לגיל פרישה?
נוכח העובדה שהחוק קובע כי מועד מימוש כספי הפנסיה יהיה לפי מועד המימוש של בן הזוג שבגינו בוצעה חלוקת הרכוש והזכויות.  יש חשיבות לבחון את אפשרות ביצוע היוון הזכויות בהתאם לנסיבות הקיימות בין הצדדים. במקרה זה אני ממליץ ללקוחותיי להיוועץ עם אקטואר לרבות חבות המיסוי של פדיית כספי הפנסיה בטרם עת.
אציין רק כי חוק חלוקת הפנסיה בגירושין מאפשר לבני זוג גרושים להנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות הפנסיה והגמל של בן הזוג ממנו נפרדו, בפטור מלא ממס עד לסכום הקבוע בחוק (נכון לאוגוסט 2014 – עד לסכום של 1.5 מיליון שקל, יש לציין כי בעלי סכום צבור הגבוה מתקרה זו, ייהנו אף הם משיעור מס מופחת בכל מקרה. מס בשיעור של 21% רק מהחלק העולה על התקרה).
יש לשים לב כי בעת משיכת הכסף מקרן הפנסיה לחשבון הבנק עשויים להיות חיובים במס בהתאם לנתונים האישיים.
כאמור, המצב החוקי לפני כניסת החוק לתוקפו קובע כי מי שמושך את כספי הפנסיה בטרם המועד הקבוע בחוק, ישלם מס על הסכום הצבור כולו בשיעור של 35% לפחות.
מודגש כי הכסף המחולק בין בני הזוג מתיק הפנסיה אינו נמשך כמזומן נזיל אלא מועבר אל קרן הפנסיה של בן או בת הזוג הפרודים, שם, על-פי החוק החדש, הוא ימוסה בשיעורים הרגילים הקבועים בחוק במועד משיכתו כקצבה (וייתכן שאף בפטור מלא ממס – בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה).  

מה קורה במקרה של פטירת בן הזוג טרם עת?
החוק מגן על בן הזוג לשעבר גם במקרים של פטירת בן/בת הזוג, ומכיר בו כשאיר לצורך קבלת קצבת שאירים. כאן המקום להדגיש כי יש להעבירו לגופים המנהלים את הקופות והקרנות על מנת לרשום הערה ברישומיהן. רק לאחר רישום ההערה בגופים המנהלים, יתרת הכספים של בן הזוג לשעבר יהיו מוגנים עד העברתם לחשבון ע”ש בן הזוג לשעבר גם במקרה חו”ח פטירה.

שלבי מימוש חלוקת הפנסיה מול הגורמים הפיננסים

 
שלבי מימוש הזכויות מול הגופים המחזקים בכספי הפנסיה
יש לזכור כי החוק הינו מורכב ומצריך יידע רב בתחום המשפט והחשבונאות ולעיתים גם בהסכמי העבודה, חשוב שעו”ד מתחום דיני המשפחה בעזרת אקטואר יבצעו את התנהלות מול הגופים המחזקים בכספי הפנסיה.
שלב 1 –
הכנת פסיקתא לצורך אישורה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין.
שלב 2 –
חיוב הגופים המחזקים בכספי הפנסיה לרשום הערה ברישומיו.
רישום הערה מגן על הזכויות הפנסיוניות של בן הזוג לשעבר, הגנה מתבצע על ידי חסימת בן הזוג או צד ג’, בכך שהיא מונעת משיכת כספים,קבלת הלוואה, שיעבוד הזכויות, ביצוע ניוד כספים לקרן/ קופה אחרת ללא הסכמת מפורשת ובכתב של בן הזוג לשעבר.
שלב 3 –
חיוב הגופים המחזקים בכספי הפנסיה לפתוח חשבון על שם בן הזוג לשעבר ואליו להעביר את היתרות הכספיות להן הוא זכאי וזאת תוך 45 ימים ממועד רישום הערה.
תוך הקפדה כי העברת הזכויות/היתרות הכספיות – יכללו את רווחי הקופה ממועד הפירוד(הקרע) ועד מועד העברת התשלום בפועל.

לסיכום – מומלץ לפנות עוד היום לעו”ד משפחה הבקיא בחוק חלוקת הפנסיה החדש ולא לדחות את הטיפול בסוגיה החשובה הזאת.