איך נקבעת משמורת ילדים ? ומה תפקידם של עורכי דין גירושין בקביעת משמורת ילדים.

בהיעדר הסכם משמורת ילדים (או הסכם גירושין) בין בני הזוג, מוקנית הסמכות לערכאה השיפוטית לקביעת המשמורת (סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות). הסמכות העניינית להחליט בנושא נתונה בידי בית המשפט לגירושיןוענייני משפחה. אך אם הוגשה תביעה אל בית דין רבני, ולא הוגשה לפני-כן בקשה לדיון בנושא אל בית המשפט, יכרך הדיון בנושא משמורת הילדים בדיון גירושין באופן אוטומטי. כריכה אוטומטית זו מתבצעת אך ורק במסגרת תביעת גירושין בלבד, ולא תביעות אחרות (שלום בית וכו’).
מקום הדיון לגבי משמורת הילדים הוא בין הגורמים העיקריים לתופעת מרוץ סמכויות בית בתי הדין לבתי המשפט. עקרון “טובת הילד” הוא השיקול המרכזי בקביעה מי מבני הזוג יחזיק בילדים.

אם כך מהי טובת הילד ?

המחוקק לא הגדיר בחוק את המושג טובת הילד. זאת ועוד אין החוק קובע הסדר מושלם בנושא החזקה ומשאיר לבתי המשפט לצקת בו תוכן תוך כדי ההליך המשפטי. על הקושי בו מצוי בית המשפט בבואו לדון בקביעת טובתו של ילד בסכסוכי גירושין ניתן ללמוד מדברי השופט חיים כהן:
“אין לך משימה שיפוטית קשה, לעיתים קורעת לב, מזו של קביעת גורלו של ילד קטן…עומדים לפני בית המשפט בעלי דין כשירים ובגירים, זה טוען כולה שלי וזה טוען כולה שלי…אין מחלוקת בין השופטים שכאשר גורלו של ילד עומד להכרעה חייב השופט לשמש לו פה ולערוך לו דינו…למעשה טובת הילד היא עניין לנבואה ואין השופטים בנביאים. על כן ההכרעות על גורל ילדים קטנים הן הקשות והמעיקות ביותר אשר שופטים נדרשים להן”. בית המשפט רואה כערך עליון לספק הגנה על הילדים הליכי גירושין.

בהתאם לטובת הילד נקבעת משמורת הילדים

חזקת הגיל הרך
יש חריג לכך והוא חזקת הגיל הרך. סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מדגיש כי יש לשקול את טובת הילד, וכי ילדים עד גיל 6, בהיעדר “סיבות מיוחדות להורות אחרת”, יתגוררו עם אמם. הנטל לסתור את חזקה הגיל הרך מוטלת על האב (כיום וכל עוד לא יושמה המלצת וועדת שניט). במקרים מסוימים תוך הליכי גירושין ניתן לסתור חזקה זו, כמו למשל, במקרה של אם שנטשה את ילדיה.
העקרון המנחה את בית המשפט בקביעת ההורה שיקבל חזקה על הילדים הוא טובת הילד, אותה יש להעדיף על פני טובת ההורים או רצון ההורים.

חזקת הגיל הרך מעניקה משמורת אוטומטית לאם

רצון הילד
עורכי דין גירושין מציינים כי רצון הילד מובא בחשבון בקביעת משמורת ילדים במהלך הליך גירושין. משמורת ילדים נקבעת על פי טובת הילדים ובהתאם להמלצות תסקיר סעד אותו עורכת פקידת סעד שהינה עובדת סוציאלית שמונתה על ידי בית המשפט גירושין וענייני משפחה או בית הדין הרבני. מטרת תסקיר הסעד שנעשה בהליך גירושין להמליץ להערכה השיפוטית מי יהיה ההורה המשמורן. 
ברצון הילד מתייחס בית המשפט או בית הדין הרבני למספר עקרונות:

 • רצונו של הילד כפי שהוא מסביר אותו.
   
 • בית המשפט או בית הדין הרבני נותנים משקל רב יותר ככל שהילד מבוגר יותר.
   
 • ישנה חשיבות לבגרותו הנפשית של הילד.
   
 • מתבצעת בדיקה מקיפה האם החלטתו של הילד נובעת מתוך הסתה או השפעה חיצונית של מי מבין בני הזוג.

קביעת משמורת ילדים בעת גירושין 


 • מאמרים נוספים רלוונטים