אגרות בית משפט לענייני משפחה

תוספת ראשונה
(תקנות ‏2(א) ו- (‏4))
בשקלים חדשים
‏1% מהסכום הנתבע
כערכו ולא פחות
מ – 484
תביעה לסכום כסף קצוב.1
2,901כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום
כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון
משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין
הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות,
יהיה מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש
אשר יהיה
.2
בוטל.3
972התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה.4
998בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה‏4א.
998בקשה למינוי מנהל עזבון‏4ב.
239תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות
הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד
שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן
העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק
חוץ בעניינים אלה
.5
484כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם
כאשר אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או
ערעור בבית המשפט לעניני משפחה
.6
239בקשה בכתב.7
515עשיית צוואה בפני שופט.8
515הוכחת צוואה לפי סעיף ‏68(ב) לחוק הירושה.9
בוטלעיון בתיק המצוי בארכיון בית משפט,
כשעברה שנה מיום שניתן פסק הדין,
לתקופה קצובה של שבועיים רצופים.
.10
‏5.16 לכל עמודהעתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית
המשפט
.11
515ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל
או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה
.12


  • מאמרים נוספים רלוונטים