אבהות – המידע הראשוני

ההלכה היהודית קובעת כי אבהות נקבעת על פי הקשר הביולוגי שבין האב לילד, ולא לפי חוקיות הקשר שבין האב לאם. מקור תפיסה זו הוא בפסוק טו בספר דברים כא:

“כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה, וילדו לו בנים האהובה והשנואה וגו'”. כלל הלכתי הוא, ללא חולק, שבנו מן השנואה – בנו לכל דבר ועניין.

תביעת אבהות מוגשת על ידי אישה במקרים בהם נולד ילד, אך הגבר מתכחש לאבהותו או על ידי הגבר במקרים בהם האישה (אם הילד) איננה מכירה בגבר כאבי הילד.
כאשר מוגשת תביעת אבהות בית המשפט לענייני משפחה צריך לאזן בין שתי זכויות יסוד – זכות הקטין לידיעה מיהו אביו, שהינה זכות חשובה הנגזרת מכוח חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ראה דברי כב’ הנשיא שמגר:
“ואם יבקש לדעת מי אביו, מי אמו, מניין בא – “מי אני”. יזעק כבודו יחייב אותנו, את כולנו להושיט יד לעזרו.
זכות יסוד כבוד האדם כוללת את רצונו של הקטין כילוד אנוש לדעת מוצאו, כדי לשמור על זכויותיו הקנייניות, המשפחתיות והאנושיות….”

גם לילד זכות יסוד לדעת מי אביו

מול זכות היסוד של האב שלא להיפגע בגופו בגין בדיקת רקמות.

כאמור כשבבית המשפט לענייני משפחה מתקבל תביעת אבהות, הוא ורק הוא זה שמוסמך להורות על ביצוע בדיקת רקמות לשם קביעת אבהות, כשהעיקרון שמנחה אותו הינו טובת הילד.
לקביעת האבהות יש משמעות כלכלית ורגשית משמעותי מאוד עבור הגבר. האבהות בא לידי ביטוי במספר מחויבויות עיקריות והן: מזונות ילדים, משמורת, הסדרי ראייה.
כמו כן עבור מעמד הילד יש משמעות נוספת ומאוד חשובה והינה במקרים בהם האישה יהודיה נשואה כדת משה וישראל לבעל יהודי, האבא הוא גבר אחר במקרה כזה יוגדר הילד בתור “ממזר”. לכן במקרים מעין אלו קיימת חזקה לפיה “רוב הבעילות אחר הבעל”, דהיינו רואים את הבעל כאביו של הקטין, בשל החשש למימזור הקטין, נוכח החומרה הנובעת בהלכה היהודית מהכרזתו של צאצא כממזר.

ההלכה של בית המשפט העליון היא שעל גבר המקיים יחסי אישיות עם אישה לשאת בתוצאות ולקחת אחריות על כך. טענה של גניבת זרע אינה מוכרת בישראל.
 
כיצד מוכיחים אבהות ועל מי נטל ההוכחה?
הדרך המקובלת כדי להוכיח אם הגבר הוא באמת אבי הילד היא על-ידי ביצוע בדיקת רקמות (בדיקת סיווג רקמות). על פי חוק המידע הגנטי (2000), נקבע כי בדיקות רקמות להוכחת אבהות תבוצע רק על פי צו של בית משפט לענייני משפחה.
במצבים בהם אב מסרב לעבור בדיקת רקמות במסגרת תביעת אבהות לשם הוכחת אבהות, סירובו, ישמש לו לרועץ. שכן, סירובו זה יוכל לשמש כראייה נגדו.
 
עורכי הדין במשרדנו, יסייעו לך בקביעת ותעדוף המטרות החשובות עבורך ויתכננו עמך אץ תביעת אבהות ,אשר הולמת את צרכייך האישיים.
הלכה היהודית משפיעה על קביעת אבהות בישראל