התנגדות לצו קיום צוואה -

צרו קשר עם עו"ד גירושין

077-4150027

video

התנגדות לצו קיום צוואה

 ראשית נענה על השאלה שמציקה לרבים האם חובה לכתוב צוואה ?

התשובה היא חד משמעית לא, וזאת במקרה שאדם לא רשם צוואה או שצוואתו נפסלה יתחלק עזבונו (ירושתו) בין היורשים על פי דין בהתאם לצורת החלוקה שקובע החוק (חוק הירושה, תשכ”ה-1965).

בעצם צוואה מאפשרת לאדם להוריש מנכסיו, על פי רצונו, לאנשים שאינם יורשים על פי הדין, או לחלק ליורשיו על פי דין בצורה אחרת מזו הניתנת להם על פי החוק.

יש להדגיש כי צוואה היא סוג של הבעת רצון, משאלה שמביע אדם בקשר למה שיעשה בעניינו לאחר פטירתו, ולא רק מה יעשה ברכושו.

מכאן, הנושא השכיח והטעון ביותר בנושא ירושות בבתי המשפט בישראל ועולם כולו הוא נושא התנגדות לצוואה או לצו קיום צוואה. בעצם צד שאינו מעוניין בקיום הצוואה ישאף להראות את הפגמים שנפלו בצוואה שיביאו לבטלותה.

במאמר זה אסקור בקצרה פגמים אשר יכולים להביא לפסילת צוואה, ובכך להביא את בית המשפט להורות על ניתן צו קיום צוואה שהיא אינה המאוחרת בזמן או ניתן צו קיום ירושה (קרי ירושה על פי דין) בהיעדר צוואה נוספת –

צוואה היא משאלתו האחרונה של המנוח ויש לכבדה

•  כשרות לצוות – ישנם מקרים בהם האדם שרשם את הצוואה כלל אינו כשיר מבחינה משפטית. כגון: קטין – אדם שלא מלאו לו 18 שנה, פסול דין – אדם הלוקה בדעתו, מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו.
לכאן נוסף פגם אשר לא מעט נדון בבית משפט ועליו קמו ונפלו לא מעט צוואות והוא
אדם חסר הכושר להבחין בטיבה של צוואה.

טענה זו לרוב עולה כאשר המצווה היה מבוגר מאוד ו/או חולה כגון בשלבים מוקדמים של דמנציה (ירידה משמעותית בתפקוד הקוגניטיבי של האדם, המאפיינת קבוצת מחלות המתרחשות לרוב במהלך תקופת הזקנה מחלות אלו מתאפיינות בירידה בתפקוד של קליפת המוח ובהידרדרות מנטלית וקוגניטיבית, הגורמת לסובל ממנה לליקויים משמעותיים בתחום החברתי והתעסוקתי. השכיחה בהן היא מחלת אלצהיימר).

במקרה זה בית משפט בוחן את מצבו של האדם בשעת עשיית הצוואה לגביה נטען שבעת עשייתה לא ידע המצווה להבחין בטיבה, המשמעות היא שעל בית המשפט להכריע האם המצווה היה מודע למהות הצוואה ותוצאותיה.

• פגם פורמלי –
חוק הירושה מכיר כאמור בארבע צורות שונות לעריכת צוואה, תוך שהוא מציב דרישות צורניות פורמליות שונות לכל אחד מסוגי הצוואות. מטרת הדרישות הללו לאפשר לבית המשפט להגיע למסקנה בדבר אמיתותה של הצוואה ובדבר גמירת דעתו של המצווה, כאשר זה כבר אינו בין החיים ואינו יכול לספק את התשובות לשאלות האלה.

מתוך פלטיאל דייקן, “הערות להצ”ח הירושה” –

“צוואה אינה מעשה של יום יום ומן הראוי לסובבה בפורמאליות כלשהי המועילה ליישוב הדעת: פניה לפרקליט, או לאדם בקי אחר, השגת שני עדים וקצת סמליות חגיגית נאים ויאים למעשה כה חשוב כצוואה, בהעדר נסיבות יוצאות מן הכלל. נפסלה צוואה מחמת חוסר הקפדה מצד המצווה – אין בכך אסון, הירושה על פי דין היא ההגיונית והרצויה. רצה אדם לשנות מן הטבע שטבעו חכמי הדורות והמחוקק, יטריח נא את עצמו להקדיש לעניין את המאמצים הדרושים”.

חשוב מאוד וקריטי – נטל השכנוע מתהפך  כאשר ישנו פגם צורני בצוואה, בית המשפט אינו יכול להניח שמדובר בצוואת אמת. להיפך, קיומו של הפגם מעלה את החשד שהצוואה דווקא אינה משקפת את רצונה האמיתי, המלא והמוחלט של המצווה. על כן נטל השכנוע שבצוואת אמת עסקינן יועבר על שכמו של המבקש לקיים את הצוואה. 

•   השפעה בלתי הוגנת – עילה אשר קיים קושי רב להוכיחה, אך היא אחת העילות החזקות לפגמים בצוואה היא ההשפעה הבלתי הוגנת. הכוונה להפעלת השפעה על המצווה על מנת שישנה את דעתו ובכך את צואתו.
כאן המקום להדגיש כי ההשפעה הבלתי הוגנת האמורה בסעיף 30 לחוק, אין משמעותה דווקא “מעשה בלתי הגון”. אין הדברים נבחנים על פי מטרת המעשה או התוצאה – וגם השפעה לצרכים חיוביים ביותר – יכולה להיחשב לבלתי הוגנת.

היטיב להגדיר זאת כב’ הנשיא שמגר:

“ההשפעה, המכונה בלתי-הוגנת, נושאת שם-תואר כאמור לאו דווקא בשל מטרת המעשה או בשל התוצאות, אשר אותן מבקשים להשיג, אלא בשל אופיה של מערכת היחסים שבין המשפיע ובין המושפע“.

“אין בוחנים את שאלת הבטלות רק לאור מטרתו של בעל ההשפעה. ייתכן שמי שאיים על אחר נתכוון לטובתו של המצווה, כאשר כפה את דעתו … כי מה שהמחוקק ביקש למנוע הוא מתן תוקף לצוואה, שלא נערכה מרצונו החופשי ולפי החלטתו העצמאית של המצווה“.

לרוב הפגמים בצוואה מכוונים על השפעה בלתי הוגנת שמשמעותה היא שהמצווה  מבטל את רצונו בפני רצון הנהנה מתוך חולשה, פחד וכדומה. 

אבני הבוחן שבית המשפט בודק לצורך הכרעה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת: 

תלות ועצמאות

תלות וסיוע

קשרי המצווה עם אחרים

מבחן נסיבות עריכת הצוואה

התנגדות לצוואה היא דבר מסובך ויש לבסס היטב את התנגדות

• אונס ואיום – בצוואה הנעשית תחת אונס או איום, המצווה מודע, בדרך כלל, לעובדה שמופעל עליו לחץ חיצוני לכתוב צוואה שהוראותיה אינן תואמות את רצונו האמיתי.
אדגיש כי על פי דברי ההסבר להצעת החוק המונחים אונס ואיום יכללו גם מצבים קלים יותר שעל פי דיני החוזים לא היו נכלים בגדר כפיה. הטעם לכך נעוץ בדרישה שהצוואה צריכה להיות חופשיה לגמרי וכל דבר קטן או גדול השולל או מגביל את רצונו החופשי והאמיתי /של המצווה יביא לפסילתה – והדבר דומה למקרה דנן בצורה מובהקת.

“המדובר כאן הוא בכפיה המונעת גמירת דעת וגם בכפיה הגורמת לגמירות דעת.צירוף זה מתאים למשפט העברי … חוקים שונים מסייגים באופנים שונים את הנתונים של אונס ואיום. יש שמגבילים אותם לאיום בנזק “חמור” או בנזק “מידי” או בנזק “בלתי חוקי” ויש המכירים רק בסכנה הצפויה לחיים ולרכוש או רק לאיש שמאיימים עליו או לקרובים מסויימים שלו או רק באיומים מצד האיש המעונין בדבר. הצעתנו אינה קובעת סייגים כאלה. לגבי צוואה אין לראות את הצורך בהם. צוואה צריכה להיות חופשית לגמרי וכל דבר השולל או מגביל את חופש הדעת, דעתו של המצווה – מבטל את תוקפה”.

•תחבולה ותרמית – מדובר על מקרים בהם לבית המשפט יש זכות לפסול צוואה בהם יש ספק אונס וספק תרמית. שתי ההגדרות מדברות על היצג כוזב של עובדה כלפי המרומה.

כאן המקום להדגיש כי על הטוען לתחבולה או תרמית מוטל הנטל לשכנע את בית המשפט לא רק בקיומן אלא בקיומו של קשר סיבתי בין התרמית או התחבולה לבין הוראת הצוואה שאת פסילתה הוא מבקש. 

•טעות – מקרים בהם נפל פגם בצוואה עקב טעות של המצווה. מדובר על טעות יסודית, שורשית הנוגעת לעצם השיקולים שהביאו את המצווה לעשות את הצוואה זאת בניגוד לטעות הסופר.

•טעות סופר – מדובר על מקרים שהחוק מאפשר לבית המשפט לתקן טעות סופר שנפלה בצוואה מבלי לפסולה כל עוד הוא נאמן לעקרון של קיום דברי המת.
לרוב מדובר על טעות בתיאורו של אדם, או של נכס, בתאריך, במספר חשבון וכדומה.

•צוואה סתומה – החוק מאפשר לבית המשפט במקרים מסוימים ומאוד מוגדרים להתחקות אחר כוונתו האמיתית של המצווה. במקרים בהם הצוואה לא ברורה, ולא ניתן להבין למה התכוון המצווה, במקום לבטלה יכול בית המשפט לקבוע מה הייתה כוונתו של המצווה.
על בית המשפט מוטלת המשימה להבין את הוראת הצוואה הסתומה ולפרשה “מתוכה” אפילו לא מתוך הצוואה כולה אלא מתוך אותה הוראה סתומה עצמה בלבד.

•צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – לבית המשפט יש סמכות לבחון את חוקיות ההוראות בצוואה, מוסריותן ואת היכולת לבצע אותן.
לבית המשפט סמכות מתוקף כך לבטל חלקים מהצוואה או את כולה.

•מעורבות בצוואה – סעיף 35 לחוק הירושה קובע בטלותה של צוואה (פרט לצוואה בעל פה), המזכה את מי שערך אותה או שהיה עד לעשייתה או שלקח באופן אחר חלק בעריכתה. ההנחה שביסוד החזקה היא, שרואים את מי שפעל כמתואר בסעיף 35 לחוק, כאילו השפיע בדרך כלשהי על המצווה. משמעות ההוראה היא שהנהנה שהיה מעורב בעשיית הצוואה (או בן זוגו), בטלה ההוראה המזכה מכוח החוק בלא שיש צורך להוכיח כי הופעלה השפעה פסולה הלכה למעשה, ויותר מכך, מבלי שתינתן האפשרות לנהנה לשכנע את בית המשפט כי לא הייתה השפעה כזו.

לעניין זה ברורים וחד משמעים דברי נשיא בית המשפט העליון לשעבר השופט ברק :“ואף אם יוכח כי השפעה כאמור לא התקיימה כלל ועיקר, וכי הצוואה צוואת אמת, דינה להתבטל
גם בע”א הררי נ’ הררי חזרו הדברים ונאמרו מפורשות –
הוא מניח ללא כל אפשרות ערעור, כי הייתה השפעה בלתי הוגנת, על כן אפילו הוכח הלכה למעשה כי השפעה בלתי הוגנת אינה קיימת, אין בכך ולא כלום” 

כאמור נושא התנגדות לצוואה וניסיון לבטלה הינו נושא מורכב, וחשוב כי עורכי דין המתמחים בתחום יעסקו בה בלבד. ביטול צוואה או קיומה ברגע שקיימת התנגדות מטיל אחריות כבדה על בתי המשפט שהרי המצווה אינו בחיים. אין אפשרות לשמוע את דעתו. ותמיד מרחפת עננה כבדה על השופט שמא לא קלע לאומד דעתו של המצווה. מכאן הזהירות הרבה הנדרשת מכל שופט שהוא בוחן את תוקפה ואת מובנה של הצוואה.

פגישת ייעוץ בנושא התנגדות לצוואה במשרדנו  

כאמור פגישת ייעוץ ראשונית עם עורך דין הכרחית ואין לה תחליף. במידה והנכם שוקלים להתנגד לצוואה או לחילופין מתמודד עם התנגדות לצוואה שאת קיומה רצונכם לקיים חשוב לפנות ראשית לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי.

 במסגרת פגישת ייעוץ במשרדנו (הכרוכה בתשלום) תקבלו מידע מקיף ומפורט על זכויותיכם המשפטיות, תמונת המצב המשפטי הרלבנטית לגביכם, והכי חשוב מהם דרכי הפעולה והאסטרטגית שעליכם לנקוט.  

מדובר בפגישה עורכת כשעתיים. לכן חשוב להצטייד במסמכים רלבנטיים (אם יש), והכי חשוב לא להתבייש לשאול כל שאלה כדי שתוכלו להפיק מהפגישה את המירב האפשרי ולקבל בסופה תמונה ברורה על מצבכם הנוכחי ולאן פניכם מועדות.  

בסיום הפגישה, תוכלו לקבל הצעת מחיר מפורטת לטיפול בתיק מטעמנו. היה ותבחרו לשכור את שירותי המשרד – תקוזז עלות הפגישה מתוך שכר הטרחה בגין הטיפול. 

לקביעת פגישת ייעוץ ראשונית, חייגו עכשיו: 077-4150027

התנגדות לצו קיום צוואה הינו נושא מורכב ומסובך הדורש מומחיות מתאימה

לקביעת פגישת ייעוץ עם עו"ד קרט, חייגו עכשיו: 077-4150027